Üreticiler ürettikleri ürünlerin/hizmetlerin sorumluluğunu, Düzenleyici ve denetleyici kamu otoriteleri ve ilgili yasal mevzuatlara göre üstlenmek zorundadırlar. Bu konu genellikle yasal bir gereksinim olarak uygulanmaktadır.

Üreticiler; ürünlerin içeriklerinden, tasarımlarından, çevre, insan, hayvan, bitki sağlığı, geri dönüşüm, atık vb. gibi çokça ilave edilebilecek kriterlerden dolayı yasal mevzuatlara uygun üretim yapmakla mükelleftirler. Üretilen ürünlerin güvenliğini ve güvencesini, kamu otoritelerine ve tüketiciye verirler. Ürünler gibi ürün ve hizmetlerin sertifikalandırılmalarında da üründen kaynaklı sorumluluklar bulunmaktadır. Üretilen her ürün gibi her ürüne alınan ürün sertifikalarının da üretici nezdinde bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk doğal olarak ürüne özgü sertifikaların ürün ile ilgili gereksinimlerini çerçeveleyen gereksinimlerin karşılanması taahhütleri ile alakalıdır.

Üründe yaşanan sorunlar doğal olarak sertifika uygunluğunu da etkilediği için üreticilerden ürünlerle beraber sertifikalar uygunluğunun da sorumluluğunu üstlenmeleri zorunludur.

Direkt ürün içerik ve niteliği ile ilgili olan Vegan Sertifikası/Belgesi Sorumluluğu da prosedür ve düzenlemeler gereği üreticilerdedir. Uygunluğun sürdürülmesi ürünün uygun halinin korunması anlamı taşıyacağından Vegan Sertifikası uygunluğunun sağlanması ve sürdürülmesi yükümlülükleri de üreticiden talep edilir.

Ürün güvenliği ve güvenilirliği sorumlulukları alan üreticiler aynı şekilde ilgili ürünlerinin sertifikalarının da uygunluk ve sorumluluğunu alırlar.

Netice olarak; Vegan Belgelendirme/Etiketleme/Lisanslama sürecini, iş akış şemasına uygun olarak tamamlayarak Vegan-Vejetaryen Belgesi’ ne hak kazanan Müşteri Kuruluşlar, Başvuru ve Kontrol süreçlerinde bildirimde bulundukları, beyan ettikleri ve uyguladıkları ürün-üretim yapısının uygunluğun sürdürülmesinden sorumludurlar.

Belge alan kuruluşlar, ürünün/ürünlerinin vegan/vejetaryen uygunluğunun sertifika süresi boyunca sürdürülmesinden sorumlu olup Tescil ve Belgelendirme kuruluşları hiçbir şart ve koşulda sorumlu tutulamaz, herhangi bir tazminata veya zarara uğratılamazlar.

Belgelendirme kuruluşlarının sorumluluğu sadece kontrol ve tescil aşamasındadır.